Wydział Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki Politechniki Gdańskiej realizuje współpracę z otoczeniem przemysłowym w następujących obszarach:

  1. Klastering - Pomorski Klaster ICT
  2. Współpraca bezpośrednia Katedra-Firma (prezentacja)
  3. Współpraca Wydział-Studenci-Firma http://eti.pg.edu.pl/umowy-o-wspolpracy
Współpracę Wydział-Studenci-Firma realizujemy poprzez ofertę studenckich projektów grupowych. W celu zapoczątkowania długofalowej współpracy proponujemy podpisanie porozumienia o współpracy z władzami uczelni.

Oferta studenckich projektów grupowych dla Przedsiębiorstw

Projekty Grupowe to przedsięwzięcia informatyczne realizowane przez grupy studentów na rzecz zewnętrznych klientów w ramach programu studiów. Celem Projektów Grupowych jest przygotowanie studentów do pracy w warunkach przemysłowych i rozwinięcie w nich umiejętności rozwiązywania rzeczywistych problemów na drodze pracy zespołowej.

Oferta projektów grupowych dotyczy prac realizowanych przez grupy 3-5 studentów w semestrze pierwszym drugiego stopnia studiów w formie projektu, którego cele i produkty są określane przez Przedsiębiorstwo. Projekty są realizowane na podstawie umowy zawartej przez Przedsiębiorstwo oraz WETI, która określa zasady organizacyjne współpracy oraz warunki nabycia licencji lub praw do wyników pracy wykonanej w ramach projektu. Wymaga się, aby wynikiem projektu był określony produkt – nie są dopuszczalne prace usługowe typu „serwisowanie sieci”.